Soutěž o mobilní telefon

Soutěžte s Moravskoslezskými drátovnami o mobilní telefon!

Soutěžní otázka:

Kolik PVC úchytek na napínací drát (rozměr 1 ks 2,5 x 1,8 x 1,2 cm) se vejde do igelitového pytle o rozměrech 40 x 70 cm?

Klepnutím zobrazíte plnou velikost obrázku

Výhra

Mobilní telefon Samsung Galaxy S3 mini i8200 Sapphire Black

Klepnutím zobrazíte plnou velikost obrázku

Pravidla soutěže

1. Pořadatel

Spotřebitelskou soutěž pořádá společnost Moravskoslezdké drátovny, a.s., se sídlem Syllabova 1263/60, 703 00 Ostrava Vítkovice, IČ: 25886916.

2. Termín a místo trvání soutěže

Soutěž probíhá v období od 1. 2. 2015 do 21. 6. 2015 včetně, na území České republiky.

3. Účastníci soutěže

Soutěže se může zúčastnit každá fyzická osoba starší 18 let s trvalým pobytem na území České republiky (dále také „účastník"). V případě účasti osoby mladší 18 let je nutný písemný souhlas zákonného zástupce.

4. Podmínky účasti v soutěži

Podmínkou účasti v soutěži je zodpovězení soutěžní otázky. Na tuto otázku musí účastník odpovědět prostřednictvím stránek www.msdo.cz a dále je účastník soutěže povinen zadat úplně své kontaktní údaje.

Na danou otázku může účastník odpovídat od prvního do posledního dne trvání soutěže. Výběr výherce probíhá na konci následujícího kalendářního dne po skončení soutěže. Vyhrává ten účastník, který se nejvíce přiblíží správné odpovědi. Odpověď musí být z hlediska těchto pravidel bezvadná. Výherci budou o výhře informováni formou emailu ihned po vyhodnocení daného soutěžního měsíce.

Účastníci mohou soutěžit při odeslání každé objednávky, jejíž hodnota bude nejméně 3.000 Kč vč. DPH. Přihlášení do soutěže a prostor pro odpověď na soutěžní otázku je součástí formuláře pro odeslání objednávky.

5. Výhra

Po celou dobu soutěže se kontakty z ČR shromažďují do jedné databáze, přičemž vyhrává ten účastník, který se nejvíce přiblíží správné odpovědi, a to prostřednictvím webu tzn. že tato účastníkova správná odpověď bude doručena z webového rozhraní organizátorovi. Vyhlášena bude pouze jedna výhra. Pokud stejnou odpověď zašle více účastníků, rozhoduje čas odeslání odpovědi - vyhrává účastník, který se nejvíce přiblíží správné odpovědi jako první.

Hlavní výhrou je mobilní telefon Samsung Galaxy S3 mini i 8200.

Výherce výhry obdrží výherní email, který bude obsahovat informaci o výhře a jejím zaslání. V případě, že si výherce nepřevezme zaslanou výhru, jeho výhra propadá a bude použita opětovně jako výhra pro soutěžícího, který byl následující v pořadí.

Výhra bude distribuována nejpozději do 15. dnů po vyhlášení výsledků, a to na kontakty, které výherce zadá.

6. Další podmínky

6.1 Výhry budou distribuovány poštou. Pořadatel neodpovídá za nedoručené, poštou poškozené nebo ztracené zásilky s výhrou. Pořadatel neodpovídá za případnou nefunkčnost elektronických komunikačních zařízení či elektronické nebo mobilní sítě.

6.2 Vymáhání účasti či výhry v soutěži soudní cestou je vyloučeno, stejně tak vyplacení výher v hotovosti či jejich výměna za výhry jiné.

6.3 Účastník soutěže bude vyloučen v případě, že pořadatel nebo organizátor zjistí nebo bude mít oprávněné podezření na spáchání podvodného nebo nekalého jednání ze strany některého z účastníků či jiné osoby, která dopomohla danému účastníkovi k získání výhry, případně jednání, které není fair play nebo není založeno na dovednostech soutěžícího dle soutěžních pravidel.

6.4 Soutěže se nemohou zúčastnit zaměstnanci a rodinní příslušníci zaměstnanců pořadatele, organizátora a dalších firem, které se podílejí na této soutěži, ani osoby jim blízké.

6.5 Reklamovat závady na výhře není možné.

6.6 Účastí v soutěži, konkrétně zadáním kontaktu, vyjadřuje účastník souhlas s pravidly a podmínkami soutěže a zavazuje se je dodržovat.

6.7 Zároveň účastník soutěže vyjadřuje zadáním kontaktu svůj souhlas podle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů se zpracováním osobních údajů jím uvedených za účelem zaslání výhry a za účelem nabízení obchodu nebo služeb, včetně zasílání obchodních sdělení elektronickými prostředky dle zákona č. 480/2004 Sb. Správcem ve smyslu zákona o ochraně osobních údajů je společnost Moravskoslezdké drátovny, a.s., se sídlem Syllabova 1263/60, 703 00 Ostrava Vítkovice, IČ: 25886916. Udělení výše uvedeného souhlasu účastníka je dobrovolné a na zpracování jeho osobních údajů jsou založeny podstatné principy soutěže. Tento dobrovolný souhlas uděluje účastník soutěže výše uvedenému správci na období 5 let od konce trvání soutěže. Účastník soutěže je oprávněn písemně požádat o poskytnutí informace o osobních údajích o něm zpracovávaných, a to jednou za kalendářní rok bezplatně, jinak za přiměřenou úhradu. V případě porušení povinností správcem nebo zpracovatelem je účastník soutěže oprávněn požadovat, aby se správce či zpracovatel zdržel takového jednání, odstranil takto vzniklý stav či poskytl na svoje náklady omluvu nebo jiné zadostiučinění, aby provedl opravu nebo doplnění osobních údajů tak, aby byly pravdivé a přesné. V takovém případě je účastník soutěže rovněž oprávněn požadovat, aby byly jeho osobní údaje zablokovány nebo zlikvidovány, aby mu byla zaplacena peněžitá náhrada, jestliže bylo porušeno jeho právo na lidskou důstojnost, osobní čest, dobrou pověst či právo na ochranu jména, případně je oprávněn se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů s žádostí o zajištění opatření k nápravě. Účastník soutěže si je vědom toho, že svůj souhlas se zasíláním obchodních sdělení může kdykoliv odvolat formou písemné informace na adrese správce.

6.8 Účastník soutěže souhlasí se zveřejněním svého jména v rozsahu jméno, příjmení, město (např. Jan Novák, Praha 2) ve sdělovacích prostředcích a na internetových stránkách www.msdo.cz v rámci vyhlášení výsledků soutěže.

6.9 Pořadatel si vyhrazuje právo soutěž zrušit, případně upravit její pravidla a podmínky po celou dobu jejího trvání a to bez udání důvodů a stanovení náhrady. Takové rozhodnutí je účinné ode dne jeho uveřejnění na internetových stránkách www.msdo.cz.

6.10 Úplná pravidla této soutěže jsou k dispozici na www.msdo.cz.

6.11 V případě rozporu mezi textem zkrácených pravidel, uvedeným v kterémkoli materiálu prezentujícím tuto soutěž, a těchto úplných pravidel, platí text těchto pravidel.

V Ostravě dne 1.2.2015