Na titulní stranu Navigace: Poplastované pletivo, ploty, oplocení, pletiva | O firmě | Politika kvality

Politika kvality

na období let 2017 - 2018

V souladu se strategií společností Moravskoslezských drátoven a fy. HEKU  Ostrava - Vítkovice na léta 2017 - 2018 a směrnicemi řízení kvality vyhlašuje vedení společnosti Politiku kvality, jako vyjádření svého postoje k zabezpečení systému řízení kvality.

Systematická péče o kvalitu, životní prostředí, bezpečnost a ochranu zdraví při práci je základní strategií MSD a HEKU.


1) Zaměření na zákazníka - naším prvořadým a trvalým cílem je dosažení spokojenosti zákazníka s kvalitou našich výrobků a služeb.

  • udržovat stabilní dohodnutou kvalitu v různých dodávkách a v delším časovém úseku
  • dodávat výrobky v potřebné kvalitě, v dohodnutém množství a ve správném čase
  • seriózně reagovat na požadavky zákazníka a intenzivně spolupracovat na plnění jeho přání, či překonání jeho potíží


2) Udržovat a neustále zlepšovat efektivnost SŘK   


Všechny naše řídící, hlavní realizační a podpůrné procesy se každý svou mírou podílejí na konečné podobě našich výrobků a služeb. A především zlepšováním všech těchto procesů se budeme snažit o zlepšení úrovně kvality našich výrobků a systému řízení kvality. Toto neustálé zlepšování je podmínkou pro dosahování prosperity MSD a HEKU, která je v zájmu majitelů společnosti, všech jejich pracovníků i zákazníků. Vedení MSD a HEKU bude podporovat návrh nových výrobků a technologií.


3) Aktivní zapojení zaměstnanců při neustálém zlepšování své činnosti

Cílem vedení MSD a HEKU je rozvíjet trvale znalosti a dovednosti svých zaměstnanců, které jsou potřebné pro zabezpečování kvality formou vnitropodnikových školení, externích kurzů a jiných aktivit, vedoucí ke zvyšování jejich kvalifikace. Od všech pracovníků se očekává vysoká odpovědnost za kvalitu vlastní práce spočívající v předcházení chybám a důslednou samokontrolu výsledků své práce. Všichni vedoucí pracovníci zodpovídají za zavádění, prosazování a dodržování politiky kvality v jimi řízených organizačních útvarech.


4) Bezpečná a týmová práce

Vedení MSD a HEKU se zavazuje, že bude vytvářet a poskytovat přiměřené zdroje na vytváření podmínek pro bezpečnou a týmovou práci svých zaměstnanců a také na ochranu životního a pracovního prostředí. Od svých zaměstnanců očekává dodržování bezpečnostních předpisů a udržování pořádku na pracovištích.

 

 

 

 

V Ostravě 9.1.2017                                                                                                       .................................................

                                                                                                                                               ředitel společnosti