Na titulní stranu Navigace: Poplastované pletivo, ploty, oplocení, pletiva | O firmě | Environmentální politika

Environmentální politika

Společnost a její vedení chápe environmentální politiku jako dlouhodobý záměr a závazek vůči všem zainteresovaným stranám a to jak vůči zákazníkům, dodavatelům, orgánům státní správy a samosprávy, zaměstnancům podniku, ale také i vůči široké veřejnosti a životnímu prostředí.

Smyslem tohoto závazku je neustálé zlepšování systému řízení společnosti se zaměřením na ochranu životního prostředí a v důsledku toho i neustálé snižování negativních dopadů činností společnosti, výrobků a služeb na životní prostředí, včetně realizace opatření k prevenci znečištění.

Společnost MORAVSKOSLEZSKÉ DRÁTOVNY, a.s. se zavazuje uplatňovat následující zásady systému environmentálního řízení (EMS) pro ochranu životního prostředí:

  • trvale ve všech oblastech své činnosti uplatňovat environmentální přístup a tento považovat za klíčovou otázku dalšího rozvoje společnosti,
  • dodržovat platnou legislativu a požadavky zákazníků a dalších zainteresovaných stran,
  • trvale snižovat negativní vlivy činnosti a. s. na životní prostředí,
  • snižovat energetickou, materiálovou a surovinovou náročnost výroby,
  • informovat, motivovat a vzdělávat zaměstnance k ochraně životního prostředí,
  • monitorovat, dokumentovat a zvyšovat úroveň ochrany životního prostředí ve společnosti, monitorovat vlivy činností, služeb a výrobků na životní prostředí.

Tato environmentální politika je závazná pro všechny zaměstnance společnosti.

Ostrava dne 29. 1. 2024


Za společnost:

Ing. Adam Konkolski, člen představenstva

Ing. Jiří Raček, manažer kvality