Na titulní stranu Navigace: Poplastované pletivo, ploty, oplocení, pletiva | O firmě | Politika kvality

Politika kvality

na období let 2023 - 2024

V souladu se strategií společnosti MORAVSKOSLEZSKÉ DRÁTOVNY, a.s. Ostrava - Vítkovice na léta 2023 - 2024 a směrnicemi řízení kvality vyhlašuje vedení společnosti Politiku kvality, jako vyjádření svého postoje k zabezpečení systému řízení kvality.

Systematická péče o kvalitu, životní prostředí, bezpečnost a ochranu zdraví při práci je základní strategií MSD.


1) Zaměření na zákazníka - naším prvořadým a trvalým cílem je dosažení spokojenosti zákazníka a dalších relevantních zainteresovaných stran s kvalitou našich výrobků a služeb.

  • udržovat stabilní dohodnutou kvalitu v různých dodávkách a v delším časovém úseku
  • dodávat výrobky v potřebné kvalitě, v dohodnutém množství a ve správném čase
  • seriózně reagovat na požadavky zákazníka a intenzivně spolupracovat na plnění jeho přání, či překonání jeho potíží


2) Udržovat a neustále zlepšovat efektivnost SŘK   

Všechny naše řídící, hlavní realizační a podpůrné procesy se každý svou mírou podílejí na konečné podobě našich výrobků a služeb. A především zlepšováním všech těchto procesů se budeme snažit o zlepšení úrovně kvality našich výrobků a systému řízení kvality. Toto neustálé zlepšování je podmínkou pro dosahování prosperity MSD a HEKU, která je v zájmu majitelů společnosti, všech jejich pracovníků i zákazníků.


3) Aktivní zapojení zaměstnanců při neustálém zlepšování své činnosti

Cílem vedení MSD je rozvíjet trvale znalosti a dovednosti svých zaměstnanců, které jsou potřebné pro zabezpečování kvality formou vnitropodnikových školení, externích kurzů a jiných aktivit, vedoucí ke zvyšování jejich kvalifikace. Od všech pracovníků se očekává: ztotožnění se s Politikou kvality a aktivní účast při její realizaci a naplňování Cílů kvality. Vysokou odpovědnost za kvalitu vlastní práce spočívající v předcházení chybám a důslednou samokontrolu výsledků své práce. Bezchybné dodržování pracovních a technologických postupů s cílem dosažení nulových chyb. Aktivní účast na vzdělávacích akcích a aktivní zapojení při neustálém zlepšování své činnosti.


4) Bezpečná a týmová práce

Vedení MSD se zavazuje, že bude vytvářet a poskytovat přiměřené zdroje na vytváření podmínek pro bezpečnou a týmovou práci svých zaměstnanců a také na ochranu životního a pracovního prostředí.
Od svých zaměstnanců očekává: dodržování bezpečnostních předpisů a udržování pořádku na všech pracovištích a dodržování všech technicko - organizačních pokynů, příkazů a pracovních postupů.

 

 

 

 

V Ostravě 8. 1. 2024                                                                                                      

 

 

Politika kvality